தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வராகியைத் துதிக்கும் நூல்வகை. (யாழ். அக) . A garland of verses on Varāki ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + மாலை.A garland of verses on Varāki; வராகியைத் துதிக்கும் நூல்வகை. (யாழ். அக.)