தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எதிர்கொண்டுபசரிக்கை . Mod. Reception, welcome ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வரவேல்-.Reception, welcome; எதிர்கொண்டுபசரிக்கை.Mod.