தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆனி ஆடி ஆவணி மாதங்களில் விதைத்து ஆறு மாதத்திற் பயிராகும் சம்பாநெல்வகை. (Rd. M. 44.) A kind of paddy, sown in the months of āṉ i , āṭi, and āvaṇi and maturing in six months;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • வரகுச்சிறுகுறுவை varaku-c-ciṟukuṟu-vain. < id. +. A kind of paddy, sown in theseason from Āvaṇi to Kārttikai and maturingin four months; ஆவணி முதல் கார்த்திகை வரையிலுள்ள காலத்தில் விதைத்து நான்கு மாதத்திற்பயிராகும் நெல்வகை. (Rd. M. 45.)
  • n. < id. +சம்பா. A kind of paddy, sown in the monthsof Āṉi, Āṭi, and Āvaṇi, and maturing in sixmonths; ஆனி ஆடி ஆவணி மாதங்களில் விதைத்துஆறு மாதத்திற் பயிராகும் சம்பாநெல்வகை. (Rd. M.44.)