தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆமாசயம். வயினனா சயத்தின் வைகி ... பக்குவாசயமும் பற்றும் (சிவதரு. சனன. 6) Stomach;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வயின்+ prob. ašaya. Stomach; ஆமாசயம். வயினனாசயத்தின் வைகி . . . பக்குவாசயமும் பற்றும் (சிவதரு. சனன. 6).