தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வன்மீன். ஒரு வன்மீன நீரிடை நின்று (காஞ்சிப்பு. புண்ணிய. 11).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + மீனம்.See வன்மீன். ஒரு வன்மீன நீரிடை நின்று (காஞ்சிப்பு. புண்ணிய. 11).