சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob.மட்டம் +. A kind of grass; புல்வகை. (நாநார்த்த.128.)