தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீர் முதலியன வற்றுதல் ; ஒழுகுதல் ; திருந்துதல் ; தெளிதல் ; அழகுபெறுதல் ; நீளுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீர் முதலியன வற்றுதல். வடியாத பவக்கடலும் வடிந்து (அஷ்டப். திருவரங்.கலம். 93). 2. To be diminished, as water in a river; to flow back, ebb, as tide;
  • ஒழுகுதல். சீழ் வடிகின்றது. 1. To drip, trickle, as water;
  • நீளுதல். (சூடா.) குழைவிரவு வடிகாதா (தேவா. 1091, 1). 6. To lengthen, become long;
  • அழகு பெறுதல். வடுவின்று வடிந்தயாக்கையன் (புறநா. 180). 5. To be come beautiful;
  • தெளிதல். வடிமணி நின்றியம்ப (பு. வெ. 10, 14, பக். 116). 4. To be clear, as sound;
  • திருந்துதல். வடியா நாவின் (புறநா. 47). 3. To be perfected, as pronunciation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. 1. To drip,trickle, as water; ஒழுகுதல். சீழ் வடிகின்றது. 2.To be diminished, as water in a river; to flowback, ebb, as tide; நீர் முதலியன வற்றுதல்.வடியாத பவக்கடலும் வடிந்து (அஷ்டப். திருவரங்.கலம். 93). 3. To be perfected, as pronunciation; திருந்துதல். வடியா நாவின் (புறநா. 47). 4.To be clear, as sound; தெளிதல். வடிமணிநின்றியம்ப (பு. வெ. 10, 14, பக். 116). 5. To become beautiful; அழகுபெறுதல். வடுவின்று வடிந்தயாக்கையன் (புறநா. 180). 6. To lengthen, become long; நீளுதல். (சூடா.) குழைவிரவு வடிகாதா(தேவா. 1091, 1).