தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீரை வடியவிடுங் கால்வாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீரை வடியவிடுங் கால்வாய். Outlet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + கால். Outlet;நீரை வடியவிடுங் கால்வாய்.