தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிளத்தல் ; வடுப்படுதல் ; வளைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வளைதல். (பிங்.) (திருமுரு. 106, உரை.) 2. To bend;
  • வடுப்படுதல். 1. To be dented or notched;
  • பிளத்தல். வசிந்து வாங்கு நிமிர்தோள் (திருமுரு. 106). -intr. To split; to cut;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. < vas. tr. To split;to cut; பிளத்தல். வசிந்து வாங்கு நிமிர்தோள் (திருமுரு. 106).--intr. 1. To be dented or notched;வடுப்படுதல். 2. To bend; வளைதல். (பிங்.) (திருமுரு. 106, உரை.)