தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வக்காலத்து. (W.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • a power of attorney, அதிகாரப் பத்திரம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A power of at torney, அதிகாரச்சீட்டு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. (Legal.) See வக்காலத்து. (W.)