தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உலகத்தைக் காக்கை. லோகராட்சையுந் தனுர்வேத வில்வலியும் (தக்கயாகப். 468, உரை). Protection of the world;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Protection of the world; உலகத்தைக் காக்கை.லோகரட்டையுந் தனுர்வேத வில்வலியும் (தக்கயாகப்.468, உரை).