தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொடிபோலச்சுற்றித் தழுவும் ஆலிங்கனவகை. (கொக்கோ. 541.) A mode of sexual embrace, likened to a creeper clinging round a tree;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < latā+ vēṣṭita. A mode of sexual embrace, likenedto a creeper clinging round a tree; கொடிபோலச்சுற்றித் தழுவும் ஆலிங்கனவகை. (கொக்கோ. 541.)