தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டு அறுபதனுள் ஐம்பத்துநான்காவது. The 54th year of the Jupiter cycle;
  • நவசத்தியு ளொன்று. (அபி. சிந்.) A šakti, one of nava-catti;