தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இறங்குதுறை. (C. G.) 1. Landing place; ford; port; harbour;
  • ஆயத்துறை. Mod. 2. Custom-house;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Tel.) see இரேவு.

வின்சுலோ
  • [rēvu] ''s. [Tel.]'' A port, &c. See இரேவு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. K. rēvu.] 1. Landingplace; ford; port; harbour; இறங்குதுறை. (C. G.)2. Custom-house; ஆயத்துறை. Mod.