தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிர்ஜீவமூலம் என்னும் இலவண வாயு. (விவசா. ரசா. 8.) Nitrogen;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Nitrogen; நிர்ஜீவமூலம் என்னும் இலவண வாயு. (விவசா. ரசா. 8.)