தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இராகவகை. (பரத. ராக. பக். 103.) A specific melody-type;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. (Mus.) A specificmelody-type; இராகவகை. (பரத. ராக. பக். 103.)