தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • க்ஷயரோகவகை. (C. G.) Pulmonary consumption;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Pulmonary consumption; க்ஷயரோகவகை.(C. G.)