தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வகை. (C. G.) Class; sort;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. raqam. Class; sort;வகை. (C. G.)