தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See யாளி. (சூடா.) A fabulous animal.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Afabulous animal. See யாளி. (சூடா.)