தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானைக் கூட்டத்துள் தலைமைதாங்கும் யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைக்கூட்டத்துள் தலைமைவகிக்கும் யானை. (மலைபடு. 297, உரை.) Leading elephant in a herd;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Leading elephant in a herd; யானைக்கூட்டத்துள் தலைமைவகிக்கும் யானை. (மலைபடு. 297,உரை.)