தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை அம்பாரி. (யாழ். அக.) Howdah;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யானைமேற்றவிசு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Howdah; யானை அம்பாரி. (யாழ். அக.)