தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குறுந்தோட்டிப்பூடுவகை. Queensland hemp, s. sh., Sida rhombifolia;