தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேதனை ; நரகவேதனை ; துன்பம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துக்கம். (பிங்.) 3. Anguish, distress;
  • நரகவேதனை. (சூடா.) யாதனையுண்டு கொல் (சிவதரு. சுவர்க்கநரக.188). 2. The tortures of hell;
  • வேதனை. அடைந்தடைந் திங்கி யாதனையா வழிந்ததல்லால் (தாயு. ஆகார. 30). 1. Pain, agony; torment; suffering;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (com. வாதனை) pain, anguish, agony, துன்பம்; 2. punishment inflicted by Yama or his ministers, இயமவாதனை; 3. the never-ceasing pains of hell, நரகவாதனை.

வின்சுலோ
  • [yātaṉai] ''s.'' [''com.'' வாதனை.] Pain, anguish, agony, torment, துன்பம். 2. Pun ishment inflicted by Yama, or his mi nisters, இயமவாதனை. W. p. 684. YATANA. 3. The never ceasing pains of hell, நரக யாதனை. யாதனாசரீரம். A body capable of unending suffering in hell; see சரீரத்திரயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < yātanā. 1. Pain,agony; torment; suffering; வேதனை. அடைந்தடைந் திங்கி யாதனையா லழிந்ததல்லால் (தாயு.ஆகார. 30). 2. The tortures of hell; நரகவேதனை.(சூடா.) யாதனையுண்டு கொல் (சிவதரு. சுவர்க்கநரக.188). 3. Anguish, distress; துக்கம். (பிங்.)