தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிகுதியாய். அப்பொருள் அங்கு யதேஷ்டமாய்க் கிடைக்கும். 2. Abundantly, in plenty;
  • . 1. See யதேச்சையாய்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv.< யதேஷ்டம் +. Colloq. 1. See யதேச்சையாய்.2. Abundantly, in plenty; மிகுதியாய். அப்பொருள்அங்கு யதேஷ்டமாய்க் கிடைக்கும்.