தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மிகுதியாய் ; விருப்பின்படி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 2. See யதேஷ்டமாய், 2. Colloq.
  • . 1. See யதேச்சையாய்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • {*} (யதா+இச்சை), யதேஷ்டம் (யதா+இஷ்டம்), s. one's own wish, choice, சுவேச்சை; 2. as much as one wishes, satisfaction, திருத்தி; 3. profuseness, மிகுதி. அது யதேஷ்டம், it is plentiful. யதேச்சையாக, according to one's own wish.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இட்டம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < யதேச்சம். 1. Seeயதேச்சையாய். 2. See யதேஷ்டமாய், 2. Colloq.