தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரம்பரையுரிமையாற் பெற்றது. (C. G.) That which is hereditary or inherited, inheritance;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. maurās.That which is hereditary or inherited, inheritance; பரம்பரையுரிமையாற் பெற்றது. (C. G.)