தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மோர்சேர்த்துச் செய்யுங் குழம்புவகை (இந்துபாக.11.) A kind of sauce made in buttermilk;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A mixture, made chiefly of butter-milk.
  • ''s.'' See குழம்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. A kind of sauce made in buttermilk; மோர்சேர்த்துச் செய்யுங் குழம்புவகை. (இந்துபாக. 11.)