தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதன்மை ; மகன் ; சீர்களின் முதலெழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுக்குந் தொடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதன்மை. மோனை மங்கலத் தியற்றுவ (உபதேசகா. சிவபுண். 63). மோனையா மெனவுரைத்த சவணத்திற்கு (வேதா. சூ. 131). 2.. First;
  • . 1. See மோனைத்தொடை. (தொல். பொ. 404)
  • மகன். (J.) Sonny, used as a term of endearment in addressing a child;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the beginning, ஆதி; 2. (மோனைத்தொடை) the rhyming letter of the feet in a verse or line, alliteration.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆதி, ஒருதொடை.

வின்சுலோ
  • [mōṉai] ''s.'' The beginning, ஆதி. --as முகனை, 2. ''[in poet.]'' A resemblance between the first letter of one சீர் or foot, and the first letter of one or more of the succeed ing feet, in the same line. See தொடை.- ''Note.'' அ. corresponds with ஆ, ஐ, ஔ; இ, with ஈ, எ, ஏ; உ, with ஊ, ஒ, ஓ; ச with த; ஞ with ந, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. முனை. 1. Seeமோனைத்தொடை. (தொல். பொ. 404.) 2. First;முதன்மை. மோனை மங்கலத் தியற்றுவ (உபதேசகா.சிவபுண். 63). மோனையா மெனவுரைத்த சவணத்திற்கு(வேதா. சூ. 131).
  • n. cf. மகன். [T. mōnaru,Tu. mōnu.] Sonny, used as a term of endearment in addressing a child; மகன். (J.)