தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகைப் பணிகாரம். (இந்துபாக. 311.) A kind of sweet cake;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Hind.mōticūr +. A kind of sweet cake; ஒருவகைப் பணிகாரம். (இந்துபாக. 311.)