தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கணையாழி , விரலணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கணையாழி. சுறாவேறெழுதிய மோதிரந் தொட்டாள் (கலித். 84, 23). Finger-ring;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a ring for the finger, விரலணி. மோதிர விரல், the ring-finger. உருட்டு மோதிரம், a plain gold-ring. கணையாழி மோதிரம், a seal-ring. பட்டாணி மோதிரம், three rings, each one having severally an emerald, a ruby and a diamond.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆழி, இலஞ்சினை, வீகம்.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • mootiram மோதிரம் (hand) ring (jewelry)

வின்சுலோ
  • [mōtirm] ''s.'' A ring for the finger, விரலாழி

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. mudrā.[K. mōdira, M. mōdiram.] Finger-ring; கணையாழி. சுறாவேறெழுதிய மோதிரந் தொட்டாள் (கலித்.84, 23).