தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குமாஸ்தா. (C. G.) Clerk, writer, scribe;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. muharrir.Clerk, writer, scribe; குமாஸ்தா. (C. G.)