தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வழக்குவிஷயம். (C. G.) Subject-matter of a case or lawsuit;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab.muqaddamā. Subject-matter of a case or law-suit; வழக்குவிஷயம். (C. G.)