தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நடு ; நடுத்தரமானது ; ஐயமானது ; மேல்வளைவைத் தாங்கும் தூணின் மேலுறுப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடுத்தரமானது. 2. That which is mediocre;
  • . See மையத்து. Loc.
  • சந்தேகமானது. 3. That which is doubtful or vague;
  • கமான்வளைவைத் தாங்கும் தூணின் மேலுறுப்பு. Loc. 4. Impost; top portion of a pillar upon which an archrests;
  • நடு. (சூடா.) 1. Centre middle;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நடு.

வின்சுலோ
  • [maiym] ''s.'' [''also written'' மய்யம்.] The centre, the middle, நடு, ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < madhya. 1. Centre,middle; நடு. (சூடா.) 2. That which ismediocre; நடுத்தரமானது. 3. That which isdoubtful or vague; சந்தேகமானது. 4. Impost;top portion of a pillar upon which an archrests; கமான்வளைவைத் தாங்கும் தூணின் மேலுறுப்பு. Loc.
  • n. See மையத்து. Loc.