தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வீட்டின் மேனிலைக்கட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வீட்டின் மேனிலைக்கட்டு. (W.) Upper storey;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The upstair-room of a palace.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Upperstorey; வீட்டின் மேனிலைக்கட்டு. (W.)