தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எண்ணினாலன்றி எழுத்தால் தெரிவிக்கும் மொத்தத்தொகை. Total, especially when written in words;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. mablagh.Total, especially when written in words;எண்ணினாலன்றி எழுத்தால் தெரிவிக்கும் மொத்தத்தொகை.