தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : மூசல் ; மோப்பம்பிடித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மோப்பம் பிடித்தல். நாசி மூசி (திருவாலவா. 36, 22). 3. [T. mūṭsūṭsu.] To sniff;
  • சாதல். (பிங்.) 2. To die,
  • கெடுதல். (W.) 1. To go bad; to be spoiled, rancid;
  • மொய்த்தல். வண்டு மூசுதேறன் மாந்தி (நெடுநல். 33).-intr. To swarm about, gather round;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மட்குகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. [T. musuru.]To swarm about, gather round; மொய்த்தல்.வண்டு முசுதேறன் மாந்தி (நெடுநல். 33).--intr. 1.To go bad; to be spoiled, rancid; கெடுதல். (W.)2. To die; சாதல். (பிங்.) 3. [T. mūṭsūṭsu.] Tosniff; மோப்பம் பிடித்தல். நாசி மூசி (திருவாலவா.36, 22).