தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூக்குச்சளியை வெளிப்படுத்துதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூக்குச்சளியை வெளிப்படுத்துதல். (C. G.) To blow the nose;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மூக்குச்சீறுதல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.intr. < id. +. To blow the nose; மூக்குச்சளியைவெளிப்படுத்துதல். (C. G.)