தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  முட்செடிவகை ; கத்தரிவகை ; மருதோன்றி ; காண்க : தாழை ; கள் ; வற்றிய பொருள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • See கழுதைமுள்ளி. 4. Holly-leaved bear's-breech;
 • . See முளி3, 3.
 • கள். (பரி. அக.) 6. Toddy;
 • முள்ளுள்ள செடி. (நன். 62, உரை.) 1. Thorny plant;
 • கத்தரிவகை. முள்ளுச் செழுமலரோன் (திவ். இயற். சிறிய. ம. தனியன்). 2. Indian nightshade, m.sh., Solanum indicum;
 • மருதோன்றி. (L.) 3. Nail dye, Barleria;
 • See தாழை, 1. கூர்முண்முள்ளி (அக. நா. 26). 5. Fragrant screw-pine;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருசெடி.
கண்டலம், முண்டகம்.
கண்டலம், முண்டகம்.
ஆர்வகைச்செடி.
ஆர்வகைச்செடி.
ஆர்வகைச்செடி.
ஆர்வகைச்செடி.

வின்சுலோ
 • ''s.'' Any thorny shrub, முட் செடிப்பொது. 2. The Indian night shade, Solanum Indicum; ''L.'' The root is used as a decoction in dysuria and Ischuria, ஓர்பூண்டு. --''Note.'' Of முள்ளி are அடுக்குமுள்ளி, a thorn-bush, Indian Hyssop; ஆற்று முள்ளி, a thorny plant growing near rivers; கழுதைமுள்ளி, a thorn bush, Acan thus ilicifolius; செம்முள்ளி, a thorny plant, Barleria; நீர்முள்ளி, another thorny plant; வறள்முள்ளி, a medicinal thorn-bush.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. [T. mulaka, K. M.muḷḷi.] 1. Thorny plant; முள்ளுள்ள செடி. (நன்.62, உரை.) 2. Indian nightshade, m. sh.Solanum indicum; கத்தரிவகை முள்ளுச் செழுமலரோன் (திவ். இயற். சிறிய. ம. தனியன்). 3. NaildyeBarleria; மருதோன்றி. (L.) 4. Holly-leavedbear's-breech. See கழுதைமுள்ளி. 5. Fragrantscrew-pine. See தாழை, 1. கூர்முண்முள்ளி (அகநா. 26). 6. Toddy; கள். (பரி. அக.)
 • n. See முளி, 3.