தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முற்றுகைசெய்தவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முற்றுகை செய்தவர். முற்றியார் முற்றுவிட (பு. வெ. 6, 25). Besiegers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < முற்று-. [T.muttadīnstuvāru.] Besiegers; முற்றுமை செய்தவர். முற்றியார் முற்றுவிட (பு. வெ. 6, 25).