தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு மீன்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மீன்வகை. (நாமதீப. 271.) Needle-fish, Syngnathus;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • முரலு, I. v. i. sound, ஒலி. முரல்வு, v. n. a sound within a thing or body, உள்ளோசை.
  • s. a kind of fish, needle fish.

வின்சுலோ
  • [murl] ''s.'' A kind of fish, needle-fish, ஓர்மீன். ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < murala. Needle-fish,Syngnathus; மீன்வகை. (நாமதீப. 271.)