தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கடவுள் ; முனிவன் ; தலைவன் ; புத்தன் ; அருகன் ; பகைவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • முனிவன். முனைத்திறத்து மிக்கசீர் முனைவர் (சீவக. 707). 2. Saint, sage;
 • கடவுள். வினையினீங்கி விளங்கியவறிவின்முனைவன் (தொல். பொ. 649). 1. God, as the First Being;
 • தலைவன். முனைவற் குற்றுழி வினைமுற்றி வருவோன் (திருக்கோ. 329, கொளு). 3. Chief;
 • பகைவன். (சது.) Enemy;
 • அருகன். முனைவனுக் கிறைஞ்சினான் முருக வேளனான் (சீவக. 1943). 5. Arhat;
 • புத்தன். (பிங்.) 4. The Buddha;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. an epithet of Buddha; 2. an enemy; 3. Argha.

வின்சுலோ
 • [muṉaivṉ] ''s.'' An epithet of Buddha, புத்தன். 2. Argha, அருகன். [''also'' சினேந்திரன்.] 3. An enemy, பகைவன். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < முனை. 1. God,as the First Being; கடவுள். வினையினீங்கி விளங்கியவறிவின் முனைவன் (தொல். பொ. 649). 2. Saint,sage; முனிவன். முனைத்திறத்து மிக்கசீர் முனைவர்(சீவக. 707). 3. Chief; தலைவன். முனைவற் குற்றுழிவினைமுற்றி வருவோன் (திருக்கோ. 329, கொளு).4. The Buddha; புத்தன். (பிங்.) 5. Arhat;அருகன். முனைவனுக் கிறைஞ்சினான் முருக வேளனான்(சீவக. 1943).
 • n. < முனை.Enemy; பகைவன். (சது.)