தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நூலிறுதியில் அமையும் கட்டுரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நூலிறுதியில் அமையும் கட்டுரை. Epilogue; concluding section of a work;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கடைக்காப்பு.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The conclusion of a work, or discourse; the peroration, as distin guished from முகவுரை, the introduction.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < முடிவு +. Epilogue; concluding section of a work; நூலிறுதியில் அமையும் கட்டுரை.