தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  முற்றுப்பெறுதல் ; நிறைவேறுதல் ; அழிதல் ; சாதல் ; தோன்றுதல் ; இயலுதல் ; சண்டைமூட்டுதல் ; சம்பந்தப்படுத்துதல் ; முடிச்சிடுதல் ; சூடுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • இயலுதல். என்னால் அதனைச்செய்ய முடியவில்லை. 6. To be possible, capable;
 • சண்டை முட்டுதல். அவனுக்கும் இவனுக்கும் முடிந்து விட்டான். 7. To incite persons to a quarrel;
 • சம்பந்தப்படுத்துதல். அவளுக்கும் இவனுக்கும் முடிந்துவிட்டார்கள். --tr. 8. To make a marriage alliance;
 • முடிச்சிடுதல். தலையை முடிந்தான்; ரூபாயை முடிந்தான். 1. To tie, fasten; to make into a knot;
 • சூடுதல். அவள் தலையிற் பூவை முடிந்தாள். 2. To put on, adorn;
 • சாதல் கயலேர் கண்ணி கணவனொடு முடிய (பு. வெ. 10, சிறப்பிற். 9, கொளு). 4. To die;
 • அழிதல். 3. To be destroyed; to perish;
 • தோன்றுதல். முடிந்தது முடிவது முகிழ்ப்பது மவை மூன்றும் (பரிபா. 13, 46). 5. To appear;
 • நிறைவேறுதல். முட்டின்றி மூன்று முடியுமேல் (நாலடி, 250). 2. To be effected or accomplished;
 • முற்றுப்பெறுதல். சொன்முறை முடியாது (தொல். சொல். 233). இந்நூன் முடிந்தது முற்றும். 1. To end, terminate; to be complete, as in sense;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கடை, சாதல், முடிச்சிமுடிதல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. [K. muḍi.] intr. 1.To end, terminate; to be complete, as in sense;முற்றுப்பெறுதல். சொன்முறை முடியாது (தொல்.சொல். 233). இந்நூன் முடிந்தது முற்றும். 2. Tobe effected or accomplished; நிறைவேறுதல்.முட்டின்றி மூன்று முடியுமேல் (நாலடி, 250). 3.To be destroyed; to perish; அழிதல். 4. Todie; சாதல். கயலேர் கண்ணி கணவனொடு முடிய(பு. வெ. 10, சிறப்பிற். 9, கொளு). 5. To appear;தோன்றுதல். முடிந்தது முடிவது முகிழ்ப்பது மவைமூன்றும் (பரிபா. 13, 46). 6. To be possible,capable; இயலுதல். என்னால் அதனைச்செய்ய முடியவில்லை. 7. To incite persons to a quarrel;சண்டை மூட்டுதல். அவனுக்கும் இவனுக்கும் முடிந்துவிட்டான். 8. To make a marriage alliance;சம்பந்தப்படுத்துதல். அவளுக்கும் இவனுக்கும்முடிந்துவிட்டார்கள்.--tr. 1. To tie, fasten; tomake into a knot; முடிச்சிடுதல். தலையை முடிந்தான்; ரூபாயை முடிந்தான். 2. To put on, adorn;சூடுதல். அவள் தலையிற் பூவை முடிந்தாள்.