தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கழிமுகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கழிழகம். Colloq. Mouth of a firth or river;

வின்சுலோ
  • ''s. [loc.]'' The mouth of a frith, or arm of the sea, கழிமுகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Mouth of a firth or river; கழிமுகம். Colloq.