தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரட்சகர். Chr. Saviour, redeemer;