தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திரும்புகை ; விடுதலைசெய்கை ; எஞ்சுவதைக் கொள்ளுகையாகிய பிரமாணம் ; கைம்மாறு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விடுதலை செய்கை. Colloq. 2. Releasing, redeeming;
  • கைம்மாறு. மீட்சிசெய் திறமிலை (கம்பரா. நாகபா . 267) (இலக். அக.) 4. Recompense;
  • . 3.(Log.) Law of elimination. See பாரி சேடப்பிரமாணம். மீட்சி யென்ப திராமன்வென் றானென மாட்சியி லிராவணன் றோற்றமை மதித்தல் (மணி. 27, 53).
  • திரும்புகை. மீட்சியுங் மேவுமடமைத்தே (பரிபா.19, 65) Turning; returning;
  • திருப்புகை. 1. Bringing back, causing to return;

வின்சுலோ
  • --மீளல், ''v. noun.'' A turn, திரும் புகை. (சது.) நரகத்திலேமீட்சியில்லை. No change in hell.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மீள்-. Turning;returning; திரும்புகை. மீட்சியுங் கூஉக்கூஉ மேவுமடமைத்தே (பரிபா. 19, 65).
  • n. < மீள்-. 1. Bringing back,causing to return; திருப்புகை. 2. Releasing, redeeming; விடுதலைசெய்கை. Colloq. 3. (Log.)Law of elimination. See பாரிசேடப்பிரமாணம்.மீட்சி யென்ப திராமன்வென் றானென மாட்சியி லிராவணன் றோற்றமை மதித்தல் (மணி. 27, 53). 4. Recompense; கைம்மாறு. மீட்சிசெய் திறமிலை (கம்பரா.நாகபா. 267). (இலக். அக.)