தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : மிலைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மிலை1-. நலம்பெறு சென்னி நாமுற மிலைச்சி (குறிஞ்சிப்.116).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. < மிலை-.See மிலை-. நலம்பெறு சென்னி நாமுற மிலைச்சி(குறிஞ்சிப். 116).