தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உவர்மண் ; துவரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See துவரை. (மலை.) 2. Dholl.
  • உவர்மண். (சங். அக.) 1. Fuller's earth;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உவர்மண்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < mṛtā-laka. 1. Fuller's earth; உவர்மண். (சங். அக.)2. Dholl. See துவரை. (மலை.)