தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வானம்பாடி. துளிநசை வேட்கையான் மிசைபாடும் புள்ளின் (கலித். 46). The Indian skylark;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + பாடு- +. The Indian skylark; வானம்பாடி. துளிநசை வேட்கையான் மிசைபாடும் புள்ளின்(கலித். 46).