தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கிராமவேலைக்காரரின் பெயர்களைப் பதிவு செய்திருக்கும் புஸ்தகம். (C. G.) Register of the names of persons holding the village offices in each village;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Register of the names of persons holding thevillage offices in each village; ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கிராமவேலைக்காரரின் பெயர்களைப் பதிவுசெய்திருக்கும் புஸ்தகம். (C. G.)